ITC MH92 ทัวร์ Popular Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บิน MH
ITC MH92 ทัวร์ Popular Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บิน MH
ทัวร์ ยุโรป
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 57,888
รหัสทัวร์ ITC MH92
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์
X X X
  2 กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมัน – เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
X
Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 คาร์ดิฟฟ์ – แมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด – เขตเลคดิสทริค - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
Windermere Manor Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 วินเดอร์เมียร์ – เมืองเอดินบะระ – สกอตแลนด์ – ปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งสตรีท
Britannia Hotel Edinburgh หรือระดับใกล้เคียงกัน
  5 เมืองเอดินบะระ – เมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค
Holiday Inn Express York หรือระดับใกล้เคียงกัน
  6 ยอร์ค - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองอ๊อกซฟอร์ด - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - ลอนดอน
Premier Inn Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน
  7 ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลการ์ – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - สนามบินฮีทโธรว์
X
  8 สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมัน – เมืองคาร์ดิฟฟ์ - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
อาหาร : X   
โรงแรม : Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : คาร์ดิฟฟ์ – แมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด – เขตเลคดิสทริค - ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
อาหาร :    
โรงแรม : Windermere Manor Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : วินเดอร์เมียร์ – เมืองเอดินบะระ – สกอตแลนด์ – ปราสาทเอดินบะระ - ช้อปปิ้งสตรีท
อาหาร :    
โรงแรม : Britannia Hotel Edinburgh หรือระดับใกล้เคียงกัน

5
สถานที่ : เมืองเอดินบะระ – เมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค
อาหาร :    
โรงแรม : Holiday Inn Express York หรือระดับใกล้เคียงกัน

6
สถานที่ : ยอร์ค - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - เมืองอ๊อกซฟอร์ด - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - ลอนดอน
อาหาร :    
โรงแรม : Premier Inn Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน

7
สถานที่ : ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลการ์ – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - สนามบินฮีทโธรว์
อาหาร :    X
โรงแรม :

8
สถานที่ : สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ITC MH92 ทัวร์ Popular Grand UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บิน MH

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
 
23 - 30 พ.ค. 61 ลดราคา 57,888
59,900
59,900
59,900
59,900
15,500
ลดราคา 57,888
28 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62
69,900
69,900
69,900
69,900
15,500
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

14.00 น.
 
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โซน G เคาน์เตอร์สาย การบิน Malaysia Airlines (MH) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
17.05 น.
 
เดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ MH783
20.20น.
 
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
23.30 น.
 
นำท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ MH 002

วันที่สอง

05.35 น.
 
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น
08.00 น.
 
นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน นำท่านชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีเพื่อชม โรงอาบน้ำโรมัน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามตาม สถาปัตยกรรมแบบโรมัน ด้วยหลักฐานการเป็นบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมือง บาธได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1987 ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารด้วยเงินลงทุนถึง 5.5 ล้านปอนด์และเสร็จสิ้นในปี 2011 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงอาบน้ำโรมัน ซึ่งภายในมีห้องอาบน้ำขนาดใหญ่และส่วนสำคัญอื่นๆ เพื่อเป็นสถานประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำร้อนอุณหภูมิ สูงถึง 46 องศาเซลเซียส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟฟ์ Cardiff เมืองหลวงของเวลส์ แวะให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของปราสาทคาร์ดิฟฟ์ บริเวณกำแพงโบราณ และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเวลส์ เพราะเดิมเป็นที่พักของบรรดาขุนนาง ผู้ปกครองเมืองด้วย
เย็น
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) อาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก: Holiday Inn Express Cardiff Airport Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3) นำท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (ระยะทาง303ก.ม.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากที่สุดอันดับสองรองจากลอนดอน มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรอง (Second city) ของสหราช อาณาจักร รองมาจากลอนดอน เป็นเมืองศูนย์กลางศิลปะ ธุรกิจขนาดใหญ่ และเป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากวงการฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำท่านเดินทางสู่ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทซ์สำคัญๆ มาแล้ว อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกสนามและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารจีน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ระยะทาง 135 ก.ม.) เป็นเมืองธรรมชาติแสนสวยริมทะเลสาบ ในเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม เดินทางถึง เมืองวินเดอร์เมียร์ นำท่านล่องเรือชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้ อย่างสมบรูณ์ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ และยังเป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้
เย็น
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) อาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก: Windermere Manor Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6) นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเอดินบะระ เมืองหลวงของสกอตแลนด์ (ระยะทาง241ก.ม.) เมืองท่าสำคัญทางภาคตะวันออกของสกอตแลนด์ หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่า“กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ”เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้น จนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) อาหารจีน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใช้เส้นทางรอยัลไมล์ ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ ชมอาคารบ้านเรือน และร้านค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่ แห่งสกอตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย ได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้ง อาทิ ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และจอร์จสตรีท (George Street) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมาย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก: Britannia Hotel Edinburgh หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่9) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์ค (YORK) (ระยะทาง336 ก.ม.) เมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ มีอายุเก่าแก่กว่า2,000 ปีและเคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองยอร์คซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ค.ศ.19 และถ่ายรูปกับ มหาวิหารยอร์ค York Minster ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นอกจากนี้ยังมีส ถาปัตยกรรมเก่าแก่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมันไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย ที่นี่มีบริการรถม้านั่งชมเมืองสวยงามสัมผัสบรรยากาศดีและเดินเล่นในเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) อาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก: Holiday Inn Express York หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12) นำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด-อัพพอน-เอวอน (Stratford-upon-Avon) (ระยะทาง 242ก.ม.) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมือง
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) อาหารจีน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและไคร์ชเชิร์ทคอลเลจ ที่นี่บางห้องเคยใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ เป็นต้น นำท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม แล้วผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจำเมือง จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการประจำเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่านการค้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14) อาหารจีน หลังอาหารท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก: Premier Inn Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่15) จากนั้นนำท่านชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเก็บภาพสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (Tower of London) (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ14.50 ปอนด์) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน ทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง นำท่านชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลกโดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) และให้ท่านได้บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่16) อาหารจีน
บ่าย
 
นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็น “พระราชวัง” ประจำราชวงศ์อังกฤษ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Gallery) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติ (National Portrait Gallery) ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์, ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
21.35 น.
 
เหินฟ้าสู่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเที่ยวบินที่ MH001

วันที่แปด

18.25 น.
 
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ประเทศไทย
22.00 น.
 
เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ MH796
23.10 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X